Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
Prof. dr hab. Marek Ziętek, fot. Monika Kolęda Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Dlaczego warto studiować w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu? 

Prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu : Uniwersytet Medyczny jest Uczelnią cechującą się długimi tradycjami kształcenia medycznego. Wciąż rozwijająca się baza naukowo-dydaktyczna przyczynia się do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na studiach. Przykładem mocnej pozycji uczelni jest wybudowanie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego. Tym samym powstał jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie kompleksów medyczno-naukowych.

Obok zlokalizowanych w jednym miejscu, w ramach Centrum Klinicznego specjalistycznych klinik i już budowanego Ośrodka Badawczo-Dydaktyczno-Naukowego Dolnośląskiej Farmacji, dzięki czemu Wydział Farmaceutyczny dysponuje bazą lokalową i wyposażeniem adekwatnymi do wysokiej pozycji, którą zajmuje w ogólnopolskim rankingu osiągnięć naukowych i dydaktycznych. Posiadamy również w swojej ofercie różnorodność kierunków, w tym także prowadzonych w języku angielskim (kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny).
M.B.: Jakie są najważniejsze i najciekawsze atuty takiej Uczelni jak Uniwersytet Medyczny?
M.Z.: Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, Akademickim Szpitalem Klinicznym wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny, bazą dydaktyczną, której nie posiadają szkoły zawodowe. Posiadamy najlepszy w Europie Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej. Zapewniamy warunki studiowania oraz pracy na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że są to argumenty, które przyciągają młodych ludzi i oddziaływają na ich wyobraźnię.

M.B.: Jaka jest misja Uczelni?
M.Z.: Nasza misja zorientowana jest na kapitał zdrowotny społeczeństwa, dlatego dbamy o aktywność fizyczną studentów. Przy Uniwersytecie Medycznym działa Klub Uczelniany AZS, który ściśle współpracuje ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, uczestnicząc w sportowej rywalizacji studentów oraz współorganizując sportowe imprezy środowiskowe i ogólnopolskie. Uczelnia stale zajmuje wysokie miejsce w międzyuczelnianych rozgrywkach na skalę ogólnopolską.

Uniwerytet Medyczny we Wrocławiu fot. Monika Kolęda M.B.: Jakie są najważniejsze cele w strategii rozwoju Uczelni?
M.Z.: Pod kierownictwem Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, profesora Jacka Szepietowskiego został powołany zespół, który ma za zadanie przeanalizowanie strategii rozwoju uczelni i wprowadzenie zmian. Planujemy rozwinąć leczenie i opiekę nad osobą starszą. Jest to dziedzina, w której będziemy mogli rozpocząć współpracę z wieloma jednostkami uczelnianymi i nie tylko. Myślę, że w przyszłości będzie to jeden z głównych kierunków naszego działania.
Prowadzimy badania genetyczne na wysokim poziomie, a więc będziemy inwestować w rozwój genetyki. Zarówno nasze działania w obszarze onkologii, jak i kardiologii należą do wiodących w kraju i Europie.
Planujemy utworzenie Centrum Medycyny Translacyjnej, tylko dwa tego typu centra znajdują się w tej części Europy. Stworzymy także Centrum Symulacji Medycznych, ponieważ polskie prawo nie przewiduje eksperymentowania na żywym organizmie. Studenci muszą uczyć się rozpoznawania patologii na fantomach.

Posiadamy rozbudowane zaplecze badawcze dla farmacji, chcemy powiązać nauki podstawowe z Wydziałem Farmacji oraz otworzyć laboratoria, które są obecnie zamknięte w godzinach popołudniowych. Planujemy również przekształcenie szpitala klinicznego w spółkę prawa handlowego. Podsumowując, do najważniejszych naszych zadań należą: doskonalenie nauczania, bycie liderem badań naukowych w wybranych dziedzinach oraz rozwój nowoczesnego, wiodącego w kraju szpitala klinicznego.

 


M.B.: Jak realizujecie Państwo w praktyce hasło współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym i biznesowym?

 

M.Z.: Kształcenie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu odbywa się na pięciu wydziałach: Lekarskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Lekarskim Kształcenia Podyplomowego, Farmaceutycznym z Odziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Prowadzone są także studia w formie English Division. Uczelnia podejmuje współpracę z wieloma instytucjami dając możliwość angażowania się w innowacyjne projekty medyczne. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich przedsięwzięciach na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, wprowadzenia innowacji technologicznych zarówno z władzami państwowymi, samorządowymi jak i przedsiębiorstwami. Uczelnia współpracuje ze szkołami wyższymi przy realizacji proinnowacyjnych projektów zmierzających do budowania gospodarki opartej na wiedzy. Jesteśmy partnerem wielu znaczących spółek, klastrów i przedsiębiorstw.
Aktywne działanie Centrum Informacji i Rozwoju Technologii skutecznie łączy obszar nauki i biznesu, pomagając pracownikom i młodym naukowcom Uniwersytetu Medycznego efektywnie wdrażać nowe projekty nawiązując kontakty z inwestorami i przedsiębiorstwami.

Uniw. Medyczny We Wrocławiu fot. Monika KolędaM.B.: Jak Pana zdaniem można podsumować dotychczasowy rozwój Uniwersytetu Medycznego?
M.Z.: Zahamowany rozwój podczas ostatnich dwóch lat poprzednich władz uczelni spowodował pokaźne trudności. W ostatnim okresie uzyskano status uniwersytecki, co łączy się z podniesieniem rangi Uniwersytetu Medycznego. Wydział Lekarski odzyskał także uprawnienia do habilitowania i występowania z wnioskami profesorskimi. Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego otrzymał uprawnienia w zakresie dr nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej oraz przez Wydział Nauk o Zdrowiu uprawnienia w zakresie medycyny oraz nauk o zdrowiu. Dokonaliśmy także odnowienia Starego Kampusu Uczelni.

M.B.: Jakie możliwości rozwoju mają studenci w Państwa Uczelni?
M.Z.: Studenci mają możliwość udziału w międzynarodowym programie wymiany studentów. Zajmujemy czołowe miejsce w kraju pod względem wymiany międzynarodowej. Uczelni przyznano tzw. Kartę Erasmusa i na jej podstawie prowadzona jest wymiana międzynarodowa studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Działania te są obecnie realizowane w programie „Uczenie się przez całe życie”.
Studenci poza treściami kształcenia objętymi programem mogą rozwijać się także dzięki uczestnictwu w kołach naukowych. W Studenckim Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego zarejestrowane są 133 koła, które realizują liczne badania, organizują konferencje naukowe, a także angażują się w akcje o charakterze społecznym.

M.B.: Jak wygląda życie wewnątrz uczelni?
M.Z.: Życie wewnątrz Uczelni ogniskuje się wokół starego i nowego Kampusu, a także domów studenckich. Uniwersytet jest uczelnią o bogatej tradycji, która buduje swoją przyszłość na fundamencie troski o człowieka oraz sile ludzi stale współtworzących autorytet Uczelni. Nieustannie dążymy do osiągnięcia wiodącej pozycji w zakresie szkolnictwa medycznego nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całym kraju. Aby uzyskać rangę europejskiej uczelni medycznej coraz aktywniej tworzymy naukę, prowadzimy badania, inicjujemy i realizujemy projekty we współpracy z liderami branży medycznej i prestiżowymi uczelniami medycznymi na całym świecie.


M.B.: W jakim sensie zmienia się sytuacja Uczelni w dobie niżu demograficznego?
M.Z.: Czas niżu demograficznego nie wpłynie znacząco na naszą sytuację finansową. Wraz z malejącą liczbą kandydatów zmniejszy się liczba godzin ponadwymiarowych na Uczelni, które są realizowane przez naszych pracowników w dużym wymiarze. Taka sytuacja spowoduje, że część pieniędzy zostanie w budżecie Uczelni. Poczynając od 2000 roku wszystkie uczelnie medyczne w kraju włączyły w swoje struktury szkoły pomaturalne, pielęgniarskie itp. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygarnął wszystkie tego typu wrocławskie szkoły, ponieważ gwarantowano nam, że otrzymamy dodatkowe środki finansowe na ten cel. Niestety nie otrzymaliśmy obiecanych pieniędzy na kształcenie rzeszy studentów. Można więc powiedzieć, iż wpadliśmy w pułapkę dobroczynności, ponieważ chcieliśmy pomóc studentom w ukończeniu rozpoczętych studiów. W efekcie to przedsięwzięcie okazało się wysoce nieopłacalnym. Myślę więc, że niż demograficzny jakby pozwoli nam odetchnąć finansowo. Jeśli okaże się, że do niektórych kierunków będziemy musieli dopłacać, to je po prostu zamkniemy.

Rektorat, fot. Monika Kolęda M.B.: Jakich studentów Pan lubi?
M.Z.: Dobrych i inteligentnych, ale przede wszystkim aktywnych i kreatywnych. Ważne są wyniki w nauce, ale cenię studentów, którzy poza nauczaniem uczestniczą w życiu akademickim oraz tych, którzy przychodzą do mnie z problemami, ponieważ to oznacza, że nie są obojętni na otoczenie i wydarzenia, jakie mają miejsce na Uczelni.

M.B.: Jakie są Pana najważniejsze osiągnięcia naukowe?
M.Z.: W obszarze nauki przyczyniłem się w Polsce do wzrostu zainteresowania immunologią. W zakresie stomatologii, zarówno moja praca habilitacyjna, jak i inne były przez długi czas pracami, do których większa część prac naukowych w Polsce odwoływała się w temacie tkanek przyzębia. Jako jedna z pierwszych osób w kraju rozpocząłem wszczepianie biomateriałów i innych materiałów uzupełniających kość w ubytkach kostnych, w chorobach przyzębia. Są to osiągnięcia, które na trwałe weszły zarówno do praktyki, jak i nauki.
Natomiast w mojej pracy zawodowej, poza pracą administracyjną, za największe osiągnięcie uważam to, że Towarzystwo Stomatologiczne obdarzyło mnie kredytem zaufania, powierzając mi dwukrotnie funkcję Prezydenta.

M.B.: Dziękuję za rozmowę.


Najważniejsze osiągnięcia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W 2012 roku w Uczelni realizowano ogółem 549 projektów o łącznej wartości ponad 34 mln zł. Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami w ramach klastrów, m.in.: Klaster NUTRIBIOMED – utworzony 13.11.2007 r. przy Wrocławskim Parku Technologicznym w oparciu o koncepcję prof. Tadeusza Trziszki. W skład Klastra wchodzi 40 podmiotów: 6 uczelni wyższych Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Wrocławska i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 3 instytucje otoczenia biznesu oraz 31 firm.
W ramach Klastra realizowany jest projekt strukturalny pn. Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 1.3.1 P.O.I.G. Realizacja projektu jest zaplanowana do 30.06.2013. Całkowita wartość projektu wynosi 24 956 217,10 zł. Wartość po stronie Uniwersytetu Medycznego to 5 249 051,50 zł.
W wyniku realizacji projektu powstanie:
• technologia produkcji nowej generacji projektowanych naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje,
• kompleksowa technologia pozyskiwania z treści biologicznie aktywnych substancji,
• technologia wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności i w systemach opakowaniowych,
• technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein,
• metoda aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych,
• technologia zagospodarowania produktów ubocznych procesów technologicznych.
Inne projekty strukturalne:
- Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.
Realizacja projektu zaplanowana od 15.12.2008 r. do 31.12.2013 r. W celu realizacji projektu zostało powołane konsorcjum, którego koordynatorem jest Politechnika Wrocławska. W skład konsorcjum wchodzą również:
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN z siedzibą we Wrocławiu,
 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN z siedzibą we Wrocławiu.
Całkowita wartość projektu wynosi 26 950 000zł. Ze strony Akademii wykonawcą jest Zakład Technik Molekularnych pod kierownictwem prof. Tadeusza Dobosza.
- „Biodegradowalne wyroby włókniste” - program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007- 2013 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.
Realizacja projektu zaplanowana od 15.12.2008 r. do 31.12.2013 roku. W celu realizacji projektu zostało powołane konsorcjum, którego koordynatorem jest Politechnika Łódzka, Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Tekstylnego. W skład konsorcjum wchodzą również:
 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Łódź,
 Centrum Badań Molekularnych Makromolekularnych PAN Łódź,
 Instytut Włókiennictwa Zakład Badawczy Technik i Technologii Dziewiarskich Łódź,
 Instytut Włókiennictwa Zakład Badawczy Inżynierii Materiałów Włókienniczych Łódź,
 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Polmatex-Cenaro Łódź,
 Centrum Badań Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Zabrze,
 Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Całkowita wartość projektu wynosi 35 962 041,39 zł.


W 2012 roku uzyskano 7 patentów, zgłoszono 10 wynalazków do objęcia ochroną patentową.
Uniwersytet Medyczny podpisał 20 umów międzynarodowych o wzajemnej współpracy, wymianie naukowej i dydaktycznej, m.in.: z Niemcami.
Projekty realizowane przez CITT w 2012 r.:
„Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.
Wartość całości projektu: ogółem: 498 800 zł.; w tym: środki finansowe na naukę: 448 920 zł. (środki własne: 49 880 zł.). Środki finansowe na naukę przyznane na 2012 r.: 86.338 zł.
Laureaci Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej:
Dr Julita Kulbacka - Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej (Program Pomost- wsparcie dla kobiet w ciąży, projekt realizowany w 2010 r.)
Dr Joanna Gałęzowska - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej (Homing Plus - celem programu jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu do Polski, projekt realizowany od października 2010 r. do czerwca 2012 r.)
Dr Łukasz Szyrwiel - Katedra i Zakład Chemii Leków (Program Pomost - grant ułatwiający powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem)
Prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego (Program Mistrz - subsydia profesorskie)
Dr hab. Justyna Brasuń - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej (Program Start)
Dr Adrian Doroszko - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego (Program Start)
Mgr Olga Wesołowska - Zakład Biofizyki (Program Start)
Mgr Tomasz Wójtowicz - Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego (Program Start)
Dr Anna Janicka - Kłos - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej (Program Start)
Nowe inwestycje:
- Nowa Farmacja; dwie inwestycje: Ośrodek Badawczo- Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji (tzw. I Farmacja) oraz Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego (tzw. II Farmacja).
- Centrum Naukowej Informacji Medycznej UMW (biblioteka, sale seminaryjne i audiowizualne ze sprzętem multimedialnym).
- Rewitalizacja Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik UMW (w ramach projektu kompleksowej rewaloryzacji zostało poddanych pięć gmachów: przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego, przy ul. T. Chałubińskiego oraz przy ul. K. Marcinkowskiego).
- „Dom Śląskiego Aptekarza” Muzeum Farmacji.
Działalność Biura Karier: pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży (krajowych i zagranicznych); prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, w tym pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w opracowaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny); organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy; udostępnianie informacji na temat możliwości rozwoju osobistego i zawodowego; pośredniczenie w kontaktach między społecznością Uczelni a pracodawcami: organizacja spotkań, rozpowszechnianie ofert pracy; współpraca z innymi Biurami Karier w zakresie aktywizacji zawodowej studentów.


Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2019
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος