Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

Naszym głównym celem jest osiągniecie wszystkich stopni kształcenia na dwóch kierunkach studiów:  logistyce i obronności państwa. W roku 2015 uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na w/w kierunkach i dążymy do osiągnięcia uprawnień na studia drugiego stopnia, tzw. magisterskich, docelowo również studiów doktoranckich – w dyscyplinie naukowej „nauki o obronności”.

Mariusz Blimel: Wydział Logistyki należy do najmłodszych w Wojskowej Akademii Technicznej, jaka jest strategia rozwoju Wydziału? 

dr hab. Julian Maj, prof. WAT, Dziekan Wydziału Logistyki:

Strategia rozwoju naszego Wydziału koresponduje z przeznaczeniem Uczelni Wyższej i jest częścią strategii WATu. Obejmuje ona rozwój i doskonalenie podstawowych funkcji uczelni wyższej: kształcenia, wychowania młodzieży, naukę i administrację.

Naszym głównym celem jest osiągniecie wszystkich stopni kształcenia na dwóch kierunkach studiów:  logistyce i obronności państwa. W roku 2015 uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na w/w kierunkach i dążymy do osiągnięcia uprawnień na studia drugiego stopnia, tzw. magisterskich, docelowo również studiów doktoranckich – w dyscyplinie naukowej „nauki o obronności”.

Obecnie na Wydziale kształcimy ok. 550 studentów cywilnych oraz ponad 50 studentów wojskowych (podchorążych), jak dotąd na dwóch kierunkach. Ponadto szkolimy i doskonalimy kadrę cywilną i wojskową – każdego roku jest to około 700 kursantów w obszarze szeroko pojętej obronności państwa.

 W ofercie edukacyjnej posiadamy studia podyplomowe z obszaru logistyki, dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również jednostkami wojskowymi i instytucjami oraz pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla sił zbrojnych. Nasze studia podyplomowe cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż wypełniają lukę w obszarze obronności, a więc działu, za który w skali państwa odpowiada Minister Obrony narodowej, jako organizator i koordynator wszystkich działów gospodarki narodowej, w tym zakresie.

M.B.: Jakie nowości pojawią się w ofercie edukacyjnej Wydziału? 

J.M.: Jak już wspomniałem chcemy wypełnić merytorycznymi aspektami studiów kierunek obronność państwa i logistykę cywilną i wojskową, proponując specjalności, m.in. logistyka bezpieczeństwa, ochrona infrastruktury krytycznej, planowanie obronne przez podmioty cywilne, w tym udział resortów w programie mobilizacji gospodarki, rozwój polskiego przemysłu obronnego, edukacja młodzieży szkolnej i studenckiej, rola organizacji paramilitarnych oraz zadania administracji wojskowej i samorządu terytorialnego w realizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Kolejnym, a zarazem docelowym (w obszarze kształcenia) zadaniem  będzie utworzenie czteroletnich studiów doktoranckich. Wiąże się to jednak, ze spełnieniem określonych wymagań. Rada Wydziału Logistyki musi zdobyć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a Wydział  musi uzyskać pozytywną ocenę z kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej lub innej uprawnionej Instytucji. Spełnienie tych wymagań, a zatem uzyskanie wspomnianych uprawnień potrzeba będzie ok. trzech lat. Jest to bowiem proces obligatoryjny opisany w dokumentach normatywno – prawnych i musimy przestrzegać obowiązujących procedur.

 Ponadto, od lutego 2017 roku planujemy uruchomienie studiów podyplomowych MBA we współpracy, między innymi, z Uniwersytetem w Cambridge. Studia MBA, dedykowane będą kadrze wyższego i średniego szczebla zarządzania, o profilu menedżerskim i logistycznym. Obecnie stosowne dokumenty kierujemy w tej sprawie do Rektora WAT.

 M.B.: Jak ocenia Pan rozwój Wydziału w tak krótkim okresie czasu? 

J.M.: Pomimo, że w obecnej strukturze działamy zaledwie drugi rok, można stwierdzić, iż Wydział rozwija się dynamicznie. Jak już wspomniałem, na dwóch kierunkach studiów mamy ok. 550 studentów, w tym ok. 50 podchorążych. Składamy dwa wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzyskanie uprawnień do prowadzania studiów II stopnia – będą to także studia o profilu praktycznym, dla studentów cywilnych i wojskowych, stacjonarne i niestacjonarne. Kadra Wydziału prowadzi ponadto wspólnie z Wydziałem Mechanicznym WAT kształcenie studentów na kierunku logistyka o profilu ogólnoakademickim.

M.B.: Co oznaczają studia o profilu praktycznym?

J.M.: Stosownie do obowiązujących aktów normatywno-prawnych, wydanych przez MNiSW, nowo powstające jednostki podstawowe uczelni wyższych muszą rozpoczynać działalność o profilu praktycznym, a nie ogólnoaakademickim. Profil praktyczny uznaje się jako ten mniej naukowy, dedykowany w pierwszej kolejności do biznesu i pracy w przemyśle oraz instytucjach państwowych. Jednakże jedyną, istotną różnicą programową między profilem akademickim, a profilem praktycznym jest to, że studenci na profilu praktycznym mają więcej zajęć praktycznych, zwłaszcza ćwiczeń laboratoryjnych, audytoryjnych, przy sprzęcie oraz zdecydowanie dłuższe staże i praktyki w różnorodnych firmach i instytucjach. Ponadto, dziekan Wydziału zobligowany jest do zapewnienia studentom trzymiesięcznych praktyk lub staży w trakcie studiów na każdym stopniu. W efekcie dziekan podpisuje porozumienia dotyczące praktyk z interesariuszami (przedsiębiorcami), którzy w przyszłości będą zainteresowani ich zatrudnieniem. W ubiegłym roku akademickim 80 studentów odbyło praktyki na kierunku obronność państwa, natomiast aktualnie dla logistyki potrzebujemy 110 miejsc dla studentów po drugim roku studiów. W wyniku rozmów z przedsiębiorcami, planujemy stworzenie Konwentu Interesariuszy. Następnie zorganizujemy spotkania, na których będziemy wymieniać poglądy na temat profilu kształcenia. Bardzo zależy nam na opinii pracodawców, gdyż chcemy kształcić ludzi potrzebnych w gospodarce. Koncentrujemy się na kształceniu praktyków. Posiadamy trzy specjalności w logistyce. Planujemy poszerzenie wachlarza specjalności. Dążymy, zgodnie z naszą strategią, wspieraną przez Instytucje Centralne MON do stworzenia Centrum Kształcenia Kadr Oficerskich Sił Zbrojnych na potrzeby logistyczne. Stąd, w naszych zamiarach, silny nacisk kładziemy na rozbudowę bazy dydaktycznej, m.in. mamy koncepcję utworzenia laboratorium logistyki stosowanej, głównie na potrzeby sił zbrojnych oraz zarządzania ochroną infrastruktury krytycznej w kraju. Zadanie będzie polegało na zbudowaniu  kompleksowej informacji bazy danych o obiektach infrastruktury krytycznej, np. o systemach zarządzania gospodarką, bezpieczeństwem, transportem, w tym o lotniskach, kolejach, mostach, zaporach, śluzach i wielu innych. Kształcenie w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej jest szalenie ważne, ponieważ dotyczy każdego większego obiektu, np. uczelni, banków, instytucji państwowych, przedsiębiorstw. Widzimy również potrzebę utworzenia pracowni lub laboratorium, które będzie w sposób systemowy przygotowywało studentów do rozwiązywania kompleksowych problemów z obszaru ochrony granic państwa.

M.B.: Jakie jeszcze ważne przedsięwzięcia realizowane są w Wydziale Logistyki WAT?

J.M.: Drugim kluczowym obszarem naszej działalności jest nauka. W pierwszym roku naszej działalności, głównie wysiłkiem Instytutu Logistyki, uzyskaliśmy kategorię „B”, która daje nam możliwości uczestniczenia w programach badawczo-rozwojowych lecz w ograniczonym zakresie. Po rozwinięciu Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności od września 2015 roku, mamy ambicję uzyskać kategorię „A”, która znacznie zwiększy nasze szanse na pozyskiwanie programów badawczych. Ponadto, aktywnie uczestniczymy w organizacji przedsięwzięć naukowych z obszaru obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz  międzynarodowym, wspólnie z Instytucjami Ministerstwa Obrony Narodowej.

W maju bieżącego roku zorganizowaliśmy koleją edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Miejsce i Rola Podsystemu Niemilitarnego w Systemie Obronnym Państwa”, pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. Głównym tematem konferencji były wyzwania stojące przed podsystemem niemilitarnym, wynikające z aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa i obronności kraju oraz strategicznej koncepcji obrony kraju, kreowanej przez obecne kierownictwo MON, w tym wdrożenia idei wojsk obrony terytorialnej. Dostrzegamy potrzebę podjęcia niezbędnych działań do wzmocnienia pozamilitarnych systemów obronności i bezpieczeństwa, a także wsparcia obrony cywilnej w tym zakresie. Pozamilitarne systemy obronności to kompetencja MON, które są kluczowe w zagwarantowaniu stabilności i nienaruszalności granic. Stąd połączenie problemów logistyki i obronności jako spójnych obszarów w podsystemie pozamilitarnym w jednym Wydziale w celu zintegrowania wysiłków do ich rozwiązywania. W celu zdynamizowania rozwoju systemów pozamilitarnych w Wydziale, przy ISBiO, powstało Centrum Bezpieczeństwa Pozamilitarnego, jako interdyscyplinarny zespół, który podejmuje przedsięwzięcia i zadania z tej dziedziny.

W kwietniu 2016 roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję pt. Bezpieczeństwo granic Europy XXI wieku, pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. Oblicze Europy zmienia się z uwagi na masową migrację uchodźców z regionów objętych konfliktami, co stanowi dla krajów członkowskich Unii Europejskiej nowy rodzaj wyzwań i zagrożeń. W związku z zaistniałą sytuacją, środowiska naukowe: mundurowe i cywilne oraz eksperckie zajmujące się problemami bezpieczeństwa i obronności, poszukując dróg rozwiązania tego problemu. W 2016 roku odbyła się także konferencja logistyczna, poświecona kooperacja logistyki cywilnej i wojskowej.

M.B.: Jakie inne działania podejmowane są jeszcze w Wydziale Logistyki WAT?

J.M.: Jak już wspomniałem szeroka współpraca z podmiotami wojskowymi i cywilnymi to nasz atut na dziś i jutro. W obszarze kształcenia, w celu integracji wysiłków dla dobra studentów, a więc przybliżenia im przyszłych pracodawców już w okresie studiów, organizujemy i nadzorujemy odbywanie u nich długotrwałych praktyk i staży. W obszarze nauki dążymy do tworzenia niezbędnych konsorcjów naukowo-badawczych, tj. uczelnia-firma, celem pozyskiwania wartościowych programów i ich realizacji dla wdrożenia do biznesu i szkolnictwa wyższego. Dodatkową, ważną naszą działalnością jest certyfikowanie jakości, głównie wyrobów obronnych, w obszarze cywilnym i wojskowym.

                W strukturze Wydziału jest Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), które powstało po przejęciu Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania, w czasie tworzenia Wydziału Logistyki.

CCJ zajmuje się certyfikowaniem zakładów, firm i instytucji poprzez prowadzenie stosownych audytów oceniających produkcję wyrobów obronnych, na spełnianie wymogów ISO i AQAP (Allied Quality Assurance Publication), głównie w obszarze zarządzania, ochrony środowiska, żywności itp. W zakresie certyfikowania wyrobów obronnych jest to jedyny podmiot w skali kraju, który akceptowany jest i honorowany przez MON.

M.B.: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

Wydział Logistyki WAT

www.wlo.wat.edu.pl

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2018
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος